Chính sách Đạo luật Bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ

Thongtindiadiem.com tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của những người khác và hy vọng những người khác cũng làm như vậy. Chính sách của Thongtindiadiem.com là phản hồi các thông báo về hành vi vi phạm bị cáo buộc, theo Đạo luật Bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ (“DMCA”) và các luật sở hữu trí tuệ áp dụng khác. Phản hồi có thể bao gồm vô hiệu hóa khả năng của người dùng trong việc truyền hoặc lưu trữ tài liệu của đối tượng được cho là hoạt động vi phạm hoặc chấm dứt hoàn toàn khả năng của người dùng đó trong việc sử dụng ứng dụng. Nếu chúng tôi thực hiện những biện pháp đó, chúng tôi sẽ cố gắng thiện chí liên hệ với người dùng để người đó có thể thực hiện thông báo phản đối theo các mục 512(g)(2) và (3) của DMCA. Chính sách của chúng tôi là lưu tài liệu mọi thông báo về hành vi vi phạm bị cáo buộc mà chúng tôi xử lý.

Thông báo Vi phạm

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc đại diện được ủy quyền và tin rằng một người dùng ứng dụng Thongtindiadiem.com đã xâm phạm bản quyền của bạn, bạn có thể gửi thông báo theo DMCA bằng cách gửi thông báo vi phạm cho Đại diện Bản quyền của chúng tôi. Để gửi thông báo vi phạm cho Đại diện Bản quyền của chúng tôi, bạn phải gửi bằng văn bản (bằng fax, thư thường hoặc email) trong đó ghi rõ các mục được quy định dưới đây. Vui lòng lưu ý rằng bạn có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại (bao gồm chi phí và phí luật sư) nếu bạn trình bày sai rằng một sản phẩm hoặc hoạt động đang vi phạm bản quyền của bạn. Theo đó, nếu bạn không chắc chắn liệu tài liệu sẵn có trực tuyến có vi phạm bản quyền của bạn hay không, chúng tôi khuyên bạn trước hết nên liên hệ với luật sư. Để đẩy nhanh khả năng xử lý yêu cầu của bạn, vui lòng sử dụng định dạng sau:

1. Xác định chi tiết đầy đủ về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho rằng đã bị xâm phạm.
2. Xác định tài liệu mà bạn cho là vi phạm tác phẩm có bản quyền được liệt kê ở mục số 1 ở trên hoặc xác định tài liệu mà bạn cho là đối tượng của hành vi vi phạm. Bạn phải xác định từng mục tài liệu vi phạm riêng biệt.
3. Cung cấp thông tin hợp lý đủ để cho phép Thongtindiadiem.com xác định vị trí tài liệu đó.
4. Cung cấp thông tin hợp lý đủ để cho phép Thongtindiadiem.com liên lạc với bạn (địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ gửi thư).
5. Cung cấp thông tin, nếu có thể, đủ để cho phép Thongtindiadiem.com thông báo cho người dùng bị cáo buộc lưu trữ tài liệu vi phạm đó (ưu tiên địa chỉ email).
6. Bao gồm tuyên bố sau đây: “Tôi tin tưởng thực sự rằng việc sử dụng các tài liệu có bản quyền này theo cách bị khiếu nại là không được phép của chủ sở hữu bản quyền, đại diện chủ sở hữu bản quyền, hoặc pháp luật.”
7. Bao gồm tuyên bố sau đây: “Tôi chịu trách nhiệm theo hình phạt về tội khai man, rằng thông tin trong thông báo là chính xác và tôi là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu của bản quyền bị cáo buộc vi phạm.”
8. Ký vào giấy tờ.
9. Gửi nội dung trao đổi bằng văn bản đến bất kỳ địa chỉ nào sau đây:

Thongtindiadiem.com
Người nhận (Attn): Đại diện Bản quyền (DMCA Copyright)
38/9, Đường 34, KP8, Linh Đông, Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam
QUA EMAIL: thongtindiadiem@gmail.com – kèm theo từ “DMCA Complaint” (Khiếu nại DMCA) ở dòng chủ đề.

Nếu bạn không tuân thủ tất cả các yêu cầu nêu trên, thông báo DMCA của bạn có thể không có giá trị.
Thông báo Phản đối

Theo các mục 512(g)(2) và (3) của Đạo luật, khách đăng ký có thể gửi thông báo phản đối. Để gửi thông báo phản đối cho chúng tôi, bạn phải gửi bằng văn bản (bằng fax, thư thường hoặc email) trong đó ghi rõ các mục được quy định dưới đây. Vui lòng lưu ý rằng bạn có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại (bao gồm chi phí và phí luật sư) nếu bạn trình bày sai rằng một sản phẩm hoặc hoạt động đang không vi phạm bản quyền của người khác. Theo đó, nếu bạn không chắc chắn liệu tài liệu có vi phạm bản quyền của người khác hay không, chúng tôi khuyên bạn trước hết nên liên hệ với luật sư. Để đẩy nhanh khả năng xử lý thông báo phản đối của bạn, vui lòng sử dụng định dạng sau (bao gồm số mục):

1. Xác định tên của tập tin mà Thongtindiadiem.com đã chặn truy cập.
2. Cung cấp tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email của bạn, và tuyên bố rằng bạn đồng ý với phán quyết của Tòa án Khu vực tại khu vực xét xử, nơi có địa chỉ của bạn (hoặc Cupertino, CA, Hoa Kỳ nếu địa chỉ của bạn là bên ngoài Hoa Kỳ), và rằng bạn sẽ chấp nhận trát tống đạt từ người đã cung cấp thông báo theo tiểu mục (c)(1)(C) của DMCA hoặc đại diện của người đó.
3. Bao gồm tuyên bố sau đây: “Tôi chịu trách nhiệm theo hình phạt về tội khai man, rằng tôi tin tưởng thực sự rằng việc truyền mỗi tập tin được xác định ở trên đây đã bị chặn do nhầm lẫn hoặc xác định sai tài liệu cần bị chặn.”
4. Ký vào giấy tờ.
5. Gửi nội dung trao đổi bằng văn bản đến bất kỳ địa chỉ nào sau đây:

Thongtindiadiem.com
Người nhận (Attn): Đại diện Bản quyền (DMCA Copyright)
38/9, Đường 34, KP8, Linh Đông, Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam
QUA EMAIL: thongtindiadiem@gmail.com – kèm theo từ “DMCA Complaint” (Khiếu nại DMCA) ở dòng chủ đề.

Messenger icon
Send message via your Messenger